Education Vacancies @ शिक्षण रोज़गार @ تعلیم و روز گار  

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना दि.1 जानेवारी, 2015 ते दि. 30 सप्टेंबर, 2015 या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबत.