Education Vacancies @ शिक्षण रोज़गार @ تعلیم و روز گار  

Click Here
कलचाचणी दिनांक ०८/०२/२०१६ ते २५/०२/२०१६ या कालावधीत पुर्ण करावयाची आहे

 कलचाचणी नियोजनाबाबत महत्वाच्या सूचना 
इ.१०वी परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थाची कलचाचणी घेण्यात येणार आहे.