Education Vacancies @ शिक्षण रोज़गार @ تعلیم و روز گار  

जि. प. अमरावती (समयोजन +बदली बाबत-२०१६) शिक्षण विभाग

Animated "new" gif ImageClick here- संचमान्यता 2015-16
Animated "new" gif ImageClick here- १ मे रोजी कार्यरत असलेल्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांची संख्या विहीत प्रपत्रात नमूद करणेबाबत (मराठी माध्यम)
Animated "new" gif ImageClick Here- १ मे रोजी कार्यरत असलेल्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांची संख्या विहीत प्रपत्रात नमूद करणेबाबत (उर्दू माध्यम)
Animated "new" gif ImageClick here- विस्तार अधिकारी वर्ग-३ (श्रेणी २,३) गट क कर्म.जिल्हा अंतर्गत बदलीबाबत-२०१६ च्या तात्पुरती बदली पात्र कर्म. याद्या
Animated "new" gif ImageClick here - २०१५-१६ संच मान्यतेप्रमाणे पदवीधर सहायक शिक्षकांची विषय शिक्षक पदावर श्रेणीवाढ बाबत (मराठी माध्यम)
Animated "new" gif ImageClick here- २०१५-१६ संच मान्यतेप्रमाणे पदवीधर सहायक शिक्षकांची विषय शिक्षक पदावर श्रेणीवाढ बाबत (उर्दू माध्यम)
And other details on www.eopamravati.edu.in