Education Vacancies @ शिक्षण रोज़गार @ تعلیم و روز گار  

New Student Data Entry using Excel(Off-line) is now available for all districts. 
 एक्सेलद्वारे ( ऑफ- लाईन) नविन विद्यार्थी नोंदणी सर्व जिल्ह्यांसाठी उपलब्ध करण्यात आली आहे .