Education Vacancies @ शिक्षण रोज़गार @ تعلیم و روز گار  

शिक्षक बदली - 2018 जिल्हाअंतर्गत बदली याद्या - Wait for Other Districts

धुळे जिल्हा

   तालुक्याचे नाव  


संवर्ग 1  


संवर्ग 2   


संवर्ग 3  


संवर्ग 4   

धुळे

DOWNLOAD

DOWNLOAD

DOWNLOAD

DOWNLOAD

साक्री

DOWNLOAD

DOWNLOAD

DOWNLOAD

DOWNLOAD

सिंद्खेडे

DOWNLOAD

DOWNLOAD

---

DOWNLOAD

शिरपूर

DOWNLOAD

DOWNLOAD

---

DOWNLOAD