Education Vacancies @ शिक्षण रोज़गार @ تعلیم و روز گار  

( PRE-MATRIC SCHOLARSHIPS - MINORITY ) Online Bank Details

( HSS / MSS ) Online Bank Details of Scholarship Holder 

विद्यार्थ्यांची बँक खात्यांची माहिती भरण्याची अंतिम दिनांक 15-MAR-2016 राहील. त्यानंतर त्यानंतर MINORITY & HSS/MSS बँक खाते भरण्याची वेबसाईत बंद होणार आहे याची नोंद घावी.