Education Vacancies @ शिक्षण रोज़गार @ تعلیم و روز گار  

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र

दिनांक 5 व 6 April  2016 रोजी आयोजित (मराठी व गणित) परिक्षे करीता
इयत्तानिहाय द्वितीय सत्र संकलित मूल्यमापन गुण नोंद तक्ते उपलब्ध.                            
         इयत्ता            विषय :  भाषा            विषय :  गणित 

इयत्ता १ ली भाषा       Download                  Download

इयत्ता २ री भाषा        Download                  Download

इयत्ता ३ री भाषा        Download                  Download

इयत्ता ४ थी भाषा       Download                  Download

इयत्ता ५ वी भाषा       Download                  Download

इयत्ता ६ वी भाषा       Download                  Download

इयत्ता ७ वी भाषा
      Download                  Download

इयत्ता 8 वी भाषा       Download                  Download