Education Vacancies @ शिक्षण रोज़गार @ تعلیم و روز گار  

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र व्दितीय सत्र संकलीत मूल्यमापन परिक्षा
इयत्ता निहाय संकलित मूल्यमापन गुण नोंद तक्ते Exel Sheet मध्ये उपलब्ध.
दिनांक 5 व 6 April  2016 रोजी आयोजित (भाषा व गणित) परीक्षा